دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر رسانه ها و تاثير آن در مخاطبان

امروزه بيش از يك قرن از انقلاب صنعتي مي گذرد و جهانيان شاهد پيشرفت در تكنو لوژي و فن آوري از جمله در عرصه رسانه ها و تاثير آن در زندگي خود هستند بطوريكه اهميت بكارگيري ابزارهاي مدر ن رسانه اي مانند: شبكه هاي ماهواره اي، اينترنتي و راديويي و بنگاههاي خبري بر كسي پوشيده نيست و از آنها به عنوان ركن چهارم دولتها ياد مي شود. اين ابزارهاي رسانه اي توانسته اند به شكل بسيار اساسي مفهوم قدرت را در روابط بين الملل و داخل مرزهاي يك كشور تغيير دهند و تعريفي جديد از خود ارائه نمايند.هم اكنون دولتها و نهاد هاي غير دولتي در جهان درراستاي فعاليتهاي سياسي ، تجاري ، فرهنگي و…از آن بيشترين بهره رامي گيرند، زيرا در كمترين زمان خواسته ها و اغراض و اهداف خود را به سمع و نظر مخا طبان مي رسانند.در اين زمينه دول استعماري و سلطه گر براي پيشبرد اهداف نا مشروع خود سابقه اي طولاني و زيادي دارند. استفاده از واژه هاي مانند: حقوق شهروندي، دفاع از دموگراسي و آزاديهاي مدني ،صلح و بسياري از واژه هاي مشابه ديگر دستاويز رسانه هاي همسو ي غربي در راستاي منافع مشترك آنان در منطقه يا در كشور خاص مي باشد. از آغاز انقلاب اسلامي تا هم اكنون تبليغات عليه ايران اسلامي بطور مستمر ادامه داشته است .اين تهاجم و تبليغات در زمانهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي ، شوراها و انتخابات رياست جمهوري پر رنكتر و شديد تر مي شود. هدايت افكار عمومي به بهانه دلسوزي و همدردي با مخا طبان از شكردهاي رسانه هاي بيگانه و وابسته مي باشد. ارائه، موضوع انرژي هسته اي در ايران از سوي رسانه هاي وابسته به دول غربي به شنونده گان و بيننده گان خود بالحني از سر دلسوزي كاذب مي گويند ايران بيشترين ذخاير انرژي را دارد چرا به دنبال انرژي هسته اي هستيد و نيازي نيست براي آن هزينه اي تحمل كنيد مي توان بيان كرد . و يا با اشاعه تحريف عناوين رسمي مناطق جغرافيايي مربوط به يك كشور مانند ، تكرار خليج …. به جاي اسم اصلي آن خليج فارس سعي در تضعيف حاكميت و اقتدار سياسي كشور مورد هدف را دارند ، ويا با تصرف خاك يك كشور از قواي مهاجم به عنوان ارتش آزادي خواه ياد مي كنندو از شكست رژيم هاي غير مشروع در جنك هاآن را عنوان پيروز ي بر مي شمارند. ونيز در گزارشهاي خبري با نام بردن از كشوري به عنوان يك كشور مدرن و داراي آزادي الگو سازي نموده و آن را عنوان مدينه فاضله نشان مي دهند.تا در نهايت حساسيتهاي افكار عمومي و مخاطبان را نسبت به آن موضوع ملي و يا مذهبي گاهش و خنثي و تغيير آن را عادي جلوه نمايند . تعدادي از اهداف رسانه هاي بيگانه به شرح زير ميباشد:
1- استفاده از ابزارهاي رسانه اي مدرن به منظور رساندن خبر به مخاطبان.
2- الگو سازي و ارائه نمونه اي از يك كشور به مخا طبان به عنوان بهترين كشور.
3- تحريف واقعيت هاي تاريخي و حذف گزينه اي عناوين و اسامي مناطق جغرافيايي و جعل اسناد تاريخي در رسانه ها غربي.
4- اشغال و تصرف و گشتار مردم يك كشور يا كشور ها به بهانه ارائه آزادي ، دمو كراسي و صلح.
5- تكرارو انتشار خبر يك موضوع جعلي و ساختكي در رسانه هاي همسوي به منظور القاي درستي آن.
6-تهاجم و تضعيف حاكميت دولتها و نظام هاي مخالف سياست هاي آنان از طريق رسانه هاي همسوي بيگانه غربي.
7- تضعيف روحيه مردم يك كشور و منفعل نمودن آنان در عدم مشاركتهاي مدني و اجتماعي و سياسي مانند، عدم مشاركت در انتخابات و همه پرسي هاي داخلي.
8- پر رنگ نشان دادن و بزرك نماي از مشكلات مردم در داخل حاكميت دولتهاي مخالف با آنان با ارائه آمارهاي غلط و ميز كرد هاي تلو يز يوني و ماهواره اي .
9-وارونه جلوه دادن واقعيت ها واد عاي اينكه ما داريم حقايق را مي گوييم.
10- سياه نماي و ترور شخصيت افراد واشخاصي كه مخا لف منافع نا مشروع آنان هستند در رسانه هاي وابسته به منابع مالي تامين و كنندگان اعتبارات دلاري آن از سوي دول غربي.
جملگي از اهميت رسانه ها و بكارگيري آن از سوي دولتهاي سلطه گر و زياده خواه در سياست هاي اتخاذ شده در سطح منطقه و جهان دارد.
حسين محمدي فومني كارشناس ارشد ـ روابط بين الملل