دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر اميد پويول به آينده بارسلونا

كـارلـوس پـويـول براي دومين بار در چهار سال اخـيـر بـه عـنـوان كاپيتان بارسلونا جام قهرماني لـيـگ قـهـرمـانـان اروپـا را بـالاي سر برده است.

به نوشته کلمه سبز، بـا ايـن حال او معتقد است پيروزي برابر منچستريونايتد شروع فصلي نوين در تاريخ باشگاه كاتالان ها است.

فصلي تاريخي
پـويـول در سـال 2006 و در فـيـنـال پـاريـس نـيـز اين فرصت را يافته بود كه جام قهرماني ليگ قهرمانان اروپا را از مـيـشــل پــلاتـيـنــي دريــافــت كـنـد. بـا ايـن حـال اسپانيايي‌ها در 3 سال پس از آن دست‌شان از جام كوتاه مـانـده بـود. امـا اكنـون آنهـا تنهـا در 15 روز ايـن 3 سـال نـاكـامـي را تـلافـي كردند. آبي – اناري‌ها نخست كوپا دل‌ري را براي بيست و پنجمين بار از آن خود كردند.
سـپـس نـوبـت بـه فـتـح لالـيـگـا رسـيد; آن هم براي نـوزدهـمـيـن بـار و اكنون هم قهرماني در ليگ قهرمانان اروپــا بـه عـنـوان پـايـانـي بـاشـكـوه بـراي فـصـل جـاري رقـابـت‌هـا. پـويول مي‌گويد: «فصلي تاريخي بود. همه چيـز بـه‌خـوبي پيش رفت و حالا ما مي‌توانيم از آن لذت ببـريم. در اين روزها آدم به همه افرادي فكر مي‌كند كه براي اين موفقيت به سختي كار كردند. دوست دارم جام قهرماني را به تمام هواداران‌مان، خانواده‌ام و مردمي كه هميشه از من پشتيباني كردند، تقديم كنم.»

تاريخ نگاري
بـازيكـن بـاتعصـب و 31 سـالـه آبـي – اناري‌ها ادامه مـي‌دهـد: «يـونـايتـد تيـم بسيار خوبي است، با اين حال آنها برابر تيم قدرتمند ديگري به ميدان رفتند. ما بايد به سختي مبارزه مي‌كرديم. آنها كار را براي ما سخت كرده بـودنـد اما براي ما هم روشن بود كه بايد براي برد جانانه مبارزه كنيم.»
پـويول يكي از چهار بازيكن بازمانده از تيمي بود كه سـه سـال پـيش در فينال پاريس برابر آرسنال زماني كه سـوت آغاز بازي به صدا در مي‌آمد، در ميدان حاضر بود او اكـنـون بـه جـام‌هـا و عـنـوان‌هـاي ديـگـر زير نظر پپ گـوآرديـولا امـيـد بـسـتـه اسـت: «مـا كـادر بسيار جواني داريـم. حـالا در آيـنـده بـايد تنها همين انگيزه را در تيم ايجاد كنيم. تنها با اين روش است كه مي‌توانيم تاريخ را رقـم بـزنـيـم. بـرخي از بازيكنان تازه‌وارد هستند. برخي ديگـر هم مدتي طولاني است كه در تيم حضور دارند. با ايـن همـه مهـم‌تـريـن چيـز آن اسـت كـه بـار ديگـر جـام قهرماني را به دست آورده‌ايم.»

باز هم اتوئو
سـامـوئل اتوئو، يكي ديگر از بازماندگان تيم 2006 با گلزني در فينال رم پا جاي پاي رائول گونسالس گذاشته اسـت. مـهـاجـم كـامـروني بارسلونا همانند كاپيتان رئال مـادريـد تـوانسـت در دو فينال ليگ قهرمانان اروپا براي تيمـش گلـزني كند. او گفت: «ما بازي خودمان را انجام داديـم. سرعت تعيين كننده است و اين كليد پيروزي ما بـود. فكـر مـي‌كنـم منچستـريونايتد از اين‌كه لئو (ليونل مسـي00 در خـط ميـانـي بـه كار گرفته شده بود، مبهوت مـاند. اميدوارم كه هواداران ما بتوانند از اين موفقيت به خوبي جشن بگيرند، چرا كه شايسته آن هستند.» ‌