دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر سفر به چين براي فتح كره

هـواي مطبـوع «جـيـن هـوانـگ دو» و تـمـرينات پر نـشـاط صـبـح و بـعـد از ظـهـر جـمعه فـــضـــــاي خـــــوبـــــي را در اردوي تيم ملي‌ رقم زده است. اضافه شدن لـژيـونـرها به جز مسعود شجاعي كه بعـد از بـازي چيـن بـه پكـن مـي‌رسد قطبـي را اميـدوارتـر كرده تا بتواند تا روز بـازي بـا كـره شمـالـي بـه تـركيب ايده‌آل دست پيدا كند.

به نوشته کلمه سبز، قـطـبــي قـبــل از پـرواز از تهـران مـحـل اقـامت تيم ملي‌را تغيير داد تا در هتلي با امكانات بهتر مردان ملي‌ پوش ايران استراحت كنند . آشپز ايراني‌، استخر مجهز، 2 فيزيوتراپ، 2 ماساژور و يك پـزشـك از جـمـلـه تـمهيداتي است كه شرايط را براي بازي حساس با كره شمالي بهتر مي‌كند.

تـمـريـن جمعه صبح و بعد از ظهر در 2 نوبت 90 دقيقه انجام شد. بازي در فضاهاي كوچك در سر لوحه كار قرار داشت. بازيكنان در دسته‌هاي 5 به ، سه و4 به 4 و در آخر 8 به 8 و با 4 دروازه كوچك تمرين كردند. قطبي اصرار زيادي به سرعت در گردش توپ دارد. وي مدام در طول تمرين از بازيكنانش مي‌خواست كه سريع تصميم بگيرند . مرور اصول تاكتيكي زير در دستور كار تمرينات بود:

1- سرعت در سازماندهي تيمي در دفاع و حمله
2- بستن فضاها در هر زمان كه توپ را از دست مي‌دهيم
3- تمركز در سرعت دادن به انتقال توپ با حد اكثر 2 ضربه
4- پوشش زنجيره‌اي
5- بزرگ كردن فضاي بازي در زماني‌كه توپ داريم
6- كوچك كردن فضاي بازي زماني‌كه توپ را از دست مي‌دهيم

از نـكـات جـالـب تـوجـه اشـاره قطبي به بازي بارسلونا و منچستر يونايتد بود و اينكه چـطـور مـردان بـارسـلـونـا به سرعت از دفاع به حمله يا برعكس برمي‌گشتند. وي تاكيد داشـت اصـرار بـارسـلـونـا در سـرعـت دادن بـه گـردش توپ در زمين، ياران فرگوسن را از پا انداخت.

برنامه تيم ملي‌در چند روز آينده به اين ترتيب است:
شنبه: صبح كلاس تئوري و مرور بازي اندونزي. بعد از ظهر يك تمرين 90 دقيقه‌اي
يكشنبه: صبح استراحت، بعد از ظهر تمرين سبك قبل از بازي با چين
دوشنبه: بازي با چين
سه‌شنبه: صبح تمرين ريكاوري، بعد از ظهر حركت به پكن با قطار و ديدار از ديوار چين
چـهـارشـنـبـه: صـبـح كـلاس تـئـوري و مـرور بـازي چين، بعد از ظهر يك تمرين 90 دقيقه‌اي
پنجشنبه: صبح تمرين، بعد از ظهر سفر به پيونگ يانگ
جمعه: تمرين در استاديوم محل بازي
شنبه: بازي با كره شمالي‌