دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر اعتصابي‌ها برگشتند

فـرمـول يـك بـه نـظـر نـجات يافته است. رقابت‌هاي فرمول يك فصل آينده نيز با حضور 10 تيم كنوني حاضر در رقابت‌هاي اين فصل بـرگـزار خـواهـد شـد. در آسـتـانـه پايان مهلت ثبت نام، 9 تيم كنوني هـمـانـنـد ويليامز براي حضور در فصل آينده رقابت‌هاي فرمول يك ثبت نام كردند.

به نوشته کلمه سبز؛ پـيـش از ايـن تـيـم‌هـاي عـضـو اتـحـاديـه تـيـم‌هـاي فـرمول يك FOTA تهديد كرده بودند فصل 2010 در رقابت‌هاي فرمول يك شركت نخواهند كرد.

از جمله اين تيم‌ها فراري بود كه اين تيم ايتاليايي هم براي فصل آيـنـده اعـلام آمادگي كرد،‌البته اين تيم‌ها با شرايط خاصي ثبت نام كرده‌اند.

بـه ايـن تـرتـيـب بـا تـايـيد FOTA‌ تيم‌هاي فراري، مك لارن مـرسـدس، BMW‌، بـراون، ردبـول، تويوتا، رنو، فورس اينديا و تـورو روسـو فـصـل بـعـد هم در پيست رقابت‌هاي فرمول يك ديده خواهند شد.

ايـن تيم‌ها تهديد كرده بودند در صورتي كه در برنامه فدراسيون جـهـانـي اتـومـبـيـل‌راني براي فصل آينده فرمول يك تغييري ايجاد نـشــود، از دنـيــاي رقــابـت‌هـا كنـار‌ه‌گيـري خـواهنـد كـرد. از جملـه برنامه‌هاي اين فدراسيون محدود شدن هزينه تيم‌ها بود.

از جـمـلـه شـرايـط FOTA‌ بـراي فصل آينده آن است كه همه تـيـم‌هـا بـايـد تـحـت مقرراتي واحد در مسابقه‌ها حاضر شوند و نبايد استثنايي در كار باشد. ديگر اين كه همه تيم‌ها تا 12 ژوئن بايد توافق نامه كنكورد تا سال 2012 را امضا كنند.

ايــن تــوافــق‌نــامــه از جـمـلــه تـقـسـيــم درآمــدهـا را سـازمـان مي‌دهد،‌فدراسيون جهاني اتومبيلراني FIA(‌) هم در همان روز 13 تيم حاضر براي رقابت‌هاي جام جهاني 2010 را معرفي خواهد كرد.
ايـن تـوافـق در مشـاجره بر سر تعيين محدوديت بودجه تيم‌هاي حـاضـر در رقـابـت‌هـاي فـرمـول يـك مـي‌تـوانـد بـر اسـاس پيشنهـاد مرسدس صورت گرفته باشد.

نـوربـرت‌هـاوگ،‌رئيس تيم مك لارن مرسدس پيشنهاد داده بود كـه اجـراي مـحـدوديت هزينه‌ها در دو مرحله و تا سال 2011 صورت بـگـيـرد. 100 مـيـلـيـون يـورو بـراي سـال 2010 و 45 ميليون يورو براي سال 2011 .

تـيـم‌هـاي تـازه‌وارد هـم در ساخت اتومبيل‌هاي خود و همچنين جـابـه‌جـايـي داده‌هـا و دانـش از پشتيبـانـي مـالـي مناسبي برخوردار مـي‌شـونـد. بـه اين ترتيب با حضور 10 تيم كنوني رقابت‌هاي فرمول يـك اين رقابت‌ها در فصل آينده از بحران احتمالي نجات يافته و 3 تيم ديگر مي‌توانند فصل آينده به اين رقابت‌ها اضافه شوند.

بـرايـن اسـاس FIA‌ بـايـد تـعـيـيـن كـنـد كـه از ايـن مـيان 5 تيم درخـواسـت‌دهـنـده كـنـونـي كـدامـيـك فـصـل آيـنـده مـي‌تـوانـد در رقـابـت‌هـاي فـرمـول يـك حـاضـر باشد، اين 5 تيم عبارتند از: لولا، پرودرايو،‌1USF‌، كامپوس و لايت اسپيد. ‌