دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر یک دلیل منطقی برای انتخاب اصلح

یکی از کاربران “” در پیامی آورده است:در بین واجدان شرایط، تعداد زیادی جزء دو دسته زیر هستند:
دسته اول: کسانیکه صرفا انتخاب نشدن احمدی نژاد برایشان هدف است و بدلیل نگرانی از رای نیاوردن رضایی و کروبی، رای خود را به موسوی خواهند داد.
دسته دوم: کسانیکه صرفا انتخاب نشدن موسوی برایشان هدف است و بدلیل نگرانی از رای نیاوردن رضایی و کروبی، رای خود را به احمدی نژاد خواهند داد.

این دو دسته اعتقاد دارند که اصلح رضایی می باشد. نکته قابل توجه این است که طبق اصل 117 قانون اساسی، رییس جمهور بایستی اکثریت آرا را کسب کند. اکثریت آرا 50درصد آرا بعلاوه یک تعریف شده است.
دسته اول بایستی توجه داشته باشند که اگر احمدی نژاد اکثریت آرا را داشته باشد رای دادن آنان به موسوی، کروبی و رضایی علی السویه است مگر اینکه با اینکار باعث شوند موسوی اکثریت آرا را کسب نماید که در این حالت به اعتقاد خودشان اصلح را انتخاب ننموده اند و فقط باعث انتخاب نشدن احمدی نژاد شده اند.
دسته دوم نیز بایستی عنایت داشته باشند که اگر موسوی اکثریت آرا را داشته باشد رای دادن آنان به احمدی نژاد، کروبی و رضایی علی السویه است مگر اینکه با اینکار باعث شوند احمدی نژاد اکثریت آرا را کسب نماید که در این حالت به اعتقاد خودشان اصلح را انتخاب ننموده اند و فقط باعث انتخاب نشدن موسوی شده اند.
پس بجای این تفکر اشتباه که “با وجود علم بر اصلح بودن آقای ….، بدلیل رای نیاوردن به او رای نمی دهیم” در دور اول فقط بایستی اصلح را انتخاب نمود و در دور دوم که بین دو کاندیدای بالاتر دور اول برگزار می گردد این تفکر صحیح خواهد بود.