دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر ميزان مشاركت از مرز 82 درصد گذشت

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: ميزان مشاركت مردم در انتخابات طي 30 سال گذشته بي‌سابقه بوده و اين حضور از مرز 82 درصد گذشته است.

به گزارش ايسنا، دكتر عباسعلي كدخدايي با بيان اين مطلب به قانون انتخابات اشاره كرد و گفت: طبق ماده‌ي 80 قانون انتخابات افراد مي‌توانند به مدت سه روز پس از اخذ آراء شكايات خود را براي ما ارسال كنند.

وي افزود: تنها شكاياتي قابل بررسي هستند كه حاوي مشخصات و نشاني شاكي باشد و همچنين شكايت بايد مستند باشد و در صورتي كه مستند نباشد افرادي كه عليه‌شان شكايت شده حق پيگيري دارند.