دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر دادگاه قاچاقچيان علني مي شود

رئيس قوه قضائيه دستور تهيه لايحه قانوني مبتني بر تدوين سياست جنايي مبارزه با قاچاق وعلني شدن دادگاههاي قاچاقچيان عمده را صادر کرد.   
به گزارش ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، موافقت آيت ا… شاهرودي در پاسخ به نامه اين ستاد اعلام و به بخش هاي مربوطه قوه قضائيه ارجاع شده است . پيشنهادهاي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قالب سه بند به شرح ذيل است : “1 – دستگاه قضايي و ستاد مشترکا نسبت به تنظيم سياست جنايي مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام نمايند. 2 – درخواست و اعمال مجازات تکميلي و تتميمي در جهت زندان زدايي و نيز متناسب کردن جرم با مجازات براي قاچاقچيان عمده به دادسراها و دادگاهها ابلاغ شود. 3 – دادگاهها نسبت به علني بودن محاکمه متهمان مهم و پرونده هاي بالاي ميليارد ريال مطابق قانون اقدام کرده و تصاوير آنان و احکام صادره در پايگاه قوه قضائيه منتشر تا اثر بازدارنده داشته باشد.” بر اساس اين گزارش ، پيشنهاد سه گانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پي ارايه مستندات ستاد در فرآيند چهارساله مبارزه با قاچاق و جهش مناسب در تمام ابعاد از جمله کاهش 9 هزار پرونده و 9 هزار متهم در چهار سال متوالي ، افزايش 272 درصدي ارزش پرونده قاچاق و رشد متوط ارزش پرونده ها از 130 ميليون ريال به 360 ميليون به رئيس قوه قضائيه ارائه شده است.