دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر فراخوان یک نامزد برای صیانت از آراء رای دهندگان

انتشار آراء دکتر محسن رضائی از سوی وزارت کشور همراه با یک ناباوری عمومی از میان مردم و به خصوص در میان هواداران این کاندیدا شده است.

به گزارش خبرنگار و بر اساس خبر ارسالی از سایت شخصی دکتر رضایی، جمعی از هواداران دکتر محسن رضائی با همکاری سایت رسمی ایشان،درصدد ثبت نام از هواداران و رأی دهندگان به وی برآمدند.
در ادامه این خبر آمده است، از کلیه کسانی که به دکتر محسن رضائی رأی داده اند تقاضا می شود فرم مورد نظر را که به همین منظور تعبیه شده پر کنند.
در این خبر از کسانی که به دکتر رضایی رای داده و خواستار صیانت از آراء خود هستند خواسته شده با مراجعه به سایت شخصی ایشان به آدرس (www.rezaei.ir) و یا آدرس (www.nazarsanji.ws) نسبت به ثبت مشخصات و نظر خود اقدام کنند.