دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر بخشنامه تازه علیه سایت‌ها و ماهواره‌ها

درخصوص افرادی که به نحوی از انحاء با شبکه‌های ماهواره‌ای همکاری می‌كنند و یا در قالب هسته‌های سازمانی که از طریق سایت‌های‌اینترنتی ایجاد می‌گردد، عضویت می‌یابند، حسب مورد اقدام قضایی مناسب صورت پذیرد.

به گزارش ايلنا، آیت الله هاشمی شاهرودی در بخشنامه‌ای به واحدهای قضایی سراسر کشور ، توسعه کمی و کیفی روزافزون شبکه‌های ماهواره‌ای مخالف نظام را مستلزم اقدامات جدی در جهت برخورد با این پدیده عنوان کرد.

در بخشنامه رئیس قوه قضائیه چنین آمده است:
توسعه کمی و کیفی روزافزون شبکه‌های ماهواره‌ای مخالف نظام، مستلزم اقدامات جدی در جهت برخورد با این پدیده است و لذا مقتضی است رؤسای کل محترم دادگستری استان‌ها و قضات سراسر کشور موارد ذیل را مدنظر قرار دهند:

1ـ رؤسای کل دادگستری استان‌ها مکلفند شعبی از دادسرا و محاکم جزایی مرکز استان را جهت رسیدگی به پرونده‌های مذکور با تصدی قضات مجرب به صورت تخصصی در نظر بگیرند و ترتیبی اتخاذ نمایند که متصدیان امر قضا در رسیدگی به پرونده‌های مذکور از نظرات کارشناسان و مسئولان امنیتی نهادهای مرتبط جهت شناسایی مقاصد، اهداف و پشتیبانی‌های مالی و سیاسی و اطلاعاتی شبکه‌های موصوف استفاده نمایند تا با اشراف بیشتر صدور احکام جامع و بازدارنده میسر شود.

2ـ درخصوص افرادی که به نحوی از انحاء با شبکه‌های مذکور همکاری می‌نمایند و یا در قالب هسته‌های سازمانی که از طریق سایتهای‌اینترنتی ایجاد می‌گردد، عضویت می‌یابند، مستنداً به مواد 498، 499، 500 ، 504 ، 508 و تبصره ماده 510 قانون مجازات اسلامی، حسب مورد اقدام قضایی مناسب صورت پذیرد.

رؤسای کل دادگستری استان‌ها مسئولیت نظارت بر حُسن اجرای این بخشنامه را به عهده دارند.