دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر صدور حكم اعدام براي 10 شيعه يمني

سه تن از مخالفان زيدي مذهب يمن در دادگاه اين كشور به اتهام مداخله دردرگيري با ارتش به اعدام محكوم شدند.

به نوشته جمهوری، با صدور حكم اعدام براي اين سه تن شمار افرادي كه از شيعيان زيدي مذهب در دو روز گذشته در دادگاه به اعدام محكوم شده اند به 10 تن رسيد .

براساس راي دادگاه ويژه رسيدگي به امور تروريسم دادگاه همچنين دو تن از متهمان را به پانزده سال زندان دو تن ديگر را به ده سال يكي ديگر را به هفت سال و يك تن ديگر را به پنج سال زندان محكوم كرد.

روز دوشنبه همين دادگاه هفت تن ديگر از شيعيان زيدي را به مجازات اعدام و هفت تن ديگر را به مجازات هايي از دوازده تا پانزده سال محكوم كرد. اين افراد به اتهام وابستگي به گروهي براي اجراي طرح مجرمانه جمعي ايجاد يك گروه تروريستي سازمان يافته و مقاومت مسلحانه در برابر مقامات تحت محاكمه قرار داشتند.

آنها جزو 190 شيعه زيدي هستند كه از سال گذشته در گروه هاي كوچك به سبب مشاركت در شورش و درگيري هايي كه در ده كيلومتري شمال شرقي صنعا جريان داشت تحت محاكمه قرار دارند.