دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر ابلاغ مرحله اول اصلاح نظام تعرفه بازار بيمه

بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران با صدور بخشنا‌مه‌اي مرحله اول اصلاح نظام تعرفه بازار به شركت‌هاي بيمه ابلاغ شد.

به گزارش فارس، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در بخشنامه‌اي به امضاي جواد فرشباف ماهريان،‌ مصوبه شوراي عالي بيمه در خصوص مرحله اول اصلاح نظام تعرفه بازار بيمه كشور را براي اجرا به مديران عامل شركت هاي بيمه ابلاغ كرد.
براساس اين مصوبه كه شامل اصلاح نظام تعرفه بازار بيمه كشور در رشته هاي باربري، كشتي و هواپيماست، در سوم تير 1388 براي اجرا به شركت هاي بيمه ابلاغ شد و براساس آن براي صدور بيمه‌نامه باربري اعمال تعرفه ها الزامي نيست و صدور بيمه‌نامه براي هر كشتي تا سقف 320 ميليارد ريال و هر ناوگان آن تا سقف 100 ميليارد ريال، همچنين صدور بيمه‌نامه براي هر هواپيما تا سقف 20 ميليارد ريال و هر ناوگان آن تا سقف 80 ميليارد ريال يا معادل ارزي آن به استعلام نرخ حق بيمه از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران نياز نيست.
متن مصوبه شوراي عالي بيمه به اين شرح است:
شواري عالي بيمه در اجراي مفاد بند (4) ماده 17 قانون تأسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ 6/3/1388،‌مرحله اول اصلاح نظام تعرفه بازار بيمه كشور در برخي از رشته هاي بيمه را به ترتيب زير تصويب نمود:
1- مؤسسات بيمه مجازند حق بيمه رشته هاي باربري، كشتي و هواپيما را با رعايت موارد زير تعيين و اعمال نمايند:
الف- براي صدور بيمه نامه در رشته باربري اعمال تعرفه ها طبق آيين نامه شماره (8) و اصلاحات بعدي آن الزامي نمي باشد.
ب- براي صدور بيمه نامه در رشته كشتي استعلام نرخ حق بيمه از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران براي هر كشتي تا سقف 30 ميليارد ريال و براي هر ناوگان تا سقف 100ميليارد ريال وام يا معادل ارزي آن الزامي نمي باشد.
ج- براي صدور بيمه نامه در رشته هواپيما استعلام نرخ حق بيمه از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران براي هر هواپيما تا سقف 20 ميليارد ريال و براي هر ناوگان تا سقف 80 ميليارد ريال و يا معادل ارزي آن الزامي نمي باشد.
2- مؤسسات بيمه موظفند بيمه نامه رشته هاي مشمول اصلاح نظام تعرفه را براساس شرايط عمومي مصوب شوراي عالي بيمه صادر نمايند. رشته هاي فاقد شرايط عمومي مصوب بايد در چارچوب شرايط و كلوزهاي متعارف بين المللي مربوط تنظيم و مربوط شود. ساير سياست ها و ضوابط كلي مربوط به نحوه اعمال اختيارات تفويض شده فوق، متعاقباً ابلاغ خواهد شد.