دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر شناسایی هدف جدید در شیمی درمانی

پژوهشگران ایتالیایی در تحقیقات خود نشان دادند که سلولهای توموری سیار می توانند به عنوان یک هدف درمانی جدید در شیمی درمانی مدنظر قرار گیرند.

به گزارش مهر، سلولهای توموری سیار (CTC ) به توده ای از سلولهای توموری اولیه اطلاق می شود. محققان دپارتمان پزشکی تجربی دانشگاه ساپینزا در رم فواید بالینی درمان سلولهای CTC را دوره شیمی درمانی نشان دادند.

این دانشمندان فرضیه ای را مطرح کردند که برپایه آن، تمام سلولهایی که در یک توده توموری حاضر هستند به صورت یکسال مسئول پیشرفت سرطان و فرایند مرگ سلولهای سالم نیستند و بنابراین تمام سلولها حساسیت یکسانی نسبت به شیمی درمانی ندارند.

براساس گزارش سایبر مد، به این ترتیب این محققان نوعی شیمی درمانی را طراحی کردند که قبل از مقاومت سلولهای توموری سیار به مواد شیمیایی درمان را شروع می کرد.

به گفته این محققان CTC سلولهایی هستند که مهمترین مسئول توسعه سرطان به شمار می روند و بنابراین بیشترین مقاومت را نسبت به روشهای فعلی شیمی درمانی نشان می دهند بنابراین اگر صرفا برای نابودی این سلولها یک روش شیمی درمانی ویژه انتخاب شود که با ویژگیهای مولکولی CTC سازگاری دارد این سلولها می توانند به عنوان یک هدف بالینی جدید در درمان سرطان مورد توجه قرار گیرد.