دانلود رمان عاشقتم دیوونه  ازحانیا بصیری 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان عاشقتم دیوونه pdf ازحانیا بصیری با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان حانیا بصیری مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

با عصبانیت تـو پیاده رو راه مـیرفتم و به خـودم فحش مـی دادم:

_آخه دختره خر تـو بایـد انقدر به یه مرتیکه غوزمـیت رو بدی که تـورو بخاطر نیم ساعت

تاخیر از کلاس بندازه بیرون؟ هان؟ پس کجااا رفت این انسانیت؟

پس احترام گذاشتن به حقوق دیگران چی شـد؟ خاک تـو سرت دیانا خاا…

رمان پیشنهادی:دانلود رمان ترمه فاطمه حیـدری

قسمت اول رمان عاشقتم دیوونه

ازاستاد اجازه گرفتم و برای فاطیما سری تکون دادم

بااخم به گوشیم که شماره آرش روش خاموش روشن مـیشـد

نگـاهی انداختمو خاموشش کردم، تختـه شاسی مو از

روی مـیز برداشتم و ازکـالس خارج شـدم ،حوصله ی هیچ چیزو

نداشتم، هیچی…

کیفمو روی شونه ام انداختم و به سمت خروجی حرکت کردم،

که یهو دیـدمش جلوی درخروجی داشت قدم مـیزد، از

حرکت ایستادم و بهش خیره شـدم آروم آروم اشک

تـوچشمام جمع شـد، خندیـدم و به آسمون نگـاه کردم تا کنترل

اشکـام از دستم خارج نشـه و غرورمو از اینی که هست داغون تر کنه،

-واقعا چطور تـونستم شیفتـه آدم وقـیحی مثله رادین بشم؟

هرچقدر بیشتر نگـاهش مـیکردم بیشتر ازش متنفر مـیشـدم و

دوبرابر از خـودم، خیلی دوست داشتم برم جلو و

بگیرمش به باد فوش اما المصب از خـودشم شرمم مـیشـد،

من چطور تـونستم؟ مـیخـواستم باهاش چشم تـو چشم شم بخاطر

همـین چند دقـیقه ای پشت در این پا و اون پا کردم تا بره، اما انگـار

منتظر کسی بود،چون همون جلو راه مـیرفت و قدم مـیزد،

محوطه خارجی دانشگـاه نسبتاً خلوت بود و کسی اون

اطراف نبود به جز دوسه نفری که سرشون تـو جزوه هاشون بود،

از ایستادن خستـه شـدم ،از ظواهر قضیه معلوم بود

قصد رفتن نداره، آینه ام رو از داخل کیفم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

Check Also

دانلود رمان خنیاگر غمگین pdf

دانلود رمان خنیاگر غمگین از یگانه اولادی و مینا شوکتی بصورت pdf دانلود رمان pdf …